Algemene voorwaarden

1. Toepassing

1.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen opdrachtgever en Conduite niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande algemene regels van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst terzake van door Conduite te verrichten diensten.


2. Geldigheidsduur aanbieding

2.1 De aanbieding van Conduite heeft in al zijn onderdelen een geldigheidsduur van maximaal 60 dagen, daargelaten de bevoegdheid van Conduite om de aanbieding steeds te wijzigen op te schorten of in te trekken, hetgeen alleen schriftelijk kan geschieden.


3. Algemene bepalingen

3.1 De opdrachtnemer is gehouden bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.

3.2 De opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan een tijdig verleende en verantwoorde aanwijzing omtrent de uitvoering van de opdracht.

3.3 Onverlet het bepaalde in lid 2 is de opdrachtnemer vrij de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren, maar dient zich vanzelfsprekend daarbij te houden aan de wensen van de opdrachtgever.

3.4 De opdrachtnemer houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en brengt de opdrachtgever onverwijld in kennis van de voltooiing van de opdracht, indien de opdrachtgever daarvan anders niet op de hoogte zou zijn. De opdrachtnemer legt de opdrachtgever verantwoording af over de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft gekweten.

3.5 De opdrachtnemer zal in geval van ziekte of ongeval de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

3.6 De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden indien de opdrachtnemer door ziekte of ongeval niet in staat is werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van de training.

3.7 De opdrachtnemer verklaart in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep of bedrijf in de regel voor meer opdrachtgevers werkzaam te zijn. Op grond hiervan zullen geen inhoudingen ingevolgde de sociale verzekeringswetten en de Wet op de Loonbelasting plaatsvinden.


4. Betaling

4.1 De opdrachtnemer factureert de totale kosten voorafgaand aan de eerste trainingsdag.


5. Duur en tussentijdse beëindiging

5.1 De overeenkomst eindigt van rechtswege op de laatste trainingsdag.

5.2 Indien een der partijen grovelijk in strijd met het bepaalde in deze overeenkomst handelt en het van de andere partij niet verwacht kan worden de overeenkomst ongewijzigd voort te zetten, zal deze overeenkomst terstond kunnen worden beëindigd wegens een gewichtige reden.

5.3 Als de opdrachtnemer op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de aan hem gegeven aanwijzingen uit te voeren, kan de opdrachtnemer, zo de opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, de overeenkomst terstond opzeggen wegens een gewichtige reden.


6. Toepasselijk recht

6.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.