Privacy Reglement

Conduite behandelt persoonlijke gegevens met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn opgenomen. Conduite werkt conform het hieronder genoemde privacyreglement.

Artikel 1: Definities van termen

De termen die in dit reglement gebruikt worden, zijn verbonden aan de betekenis van de termen zoals toegekend door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), tenzij anders vermeld.

Artikel 2: Reikwijdte toepassing gegevensverwerking

Dit privacyreglement is van toepassing op alle gegevens die verwerkt worden binnen Conduite. Dit betreft:

naam, adres, woonplaats;
e-mailadres;
telefoonnummer;
betalingsgegevens en inschrijvingen van trainingen;

Artikel 3: Doel van de verwerking

Conduite verwerkt gegevens met als doel:

  • de deelnemer te informeren over de training of begeleiding en de organisatie rondom de training of begeleiding;
  • te rapporteren en verantwoording af te leggen aan de opdrachtgever, nadat we eerst expliciet toestemming hebben van de deelnemer;
  • te voldoen aan wettelijke verplichtingen wat betreft de fiscale en sociale wetgeving;
  • trainingen bekend te maken;
  • te informeren over diensten en producten van Conduite.
Artikel 4: Bewaring en vernietiging van gegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor bovengenoemde doeleinden, met een maximum van 2 jaar na afronding van het laatste traject en contact met de betrokkene(n). Hierna worden de gegevens vernietigd.

Artikel 5: Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

5.1
Indien het noodzakelijk is persoonsgegevens aan derden te verstrekken (artikel 5.2), dient de betrokkene hiervoor toestemming te geven.

5.2
Er worden enkel gegevens aan derden verstrekt indien:

  • de gegevens het resultaat zijn van de doelen zoals genoemd in artikel 3 (doel verwerking persoonsgegevens);
    een wettelijk voorschrift dit vereist;
  • derden die geen wettelijke verplichtingen hebben, vragen naar gegevens, wordt toestemming gevraagd aan de betrokkene(n). 
Artikel 6: Toegang tot persoonsgegevens

Conduite is een eenmansbedrijf. Alleen de eigenaar/trainster heeft toegang tot de persoonsgegevens. Voor haar geldt geheimhoudingsplicht.

Artikel 7: Bescherming persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een persoonlijke map op een computer beveiligd door een wachtwoord. De back- up is ook beveiligd met een wachtwoord. Alleen de eigenaar/trainster is op de hoogte van het wachtwoord. 

Artikel 7: Rechten van de deelnemer

1. Iedere deelnemer heeft het recht op inzage van de over hen geregistreerde informatie. Om inzage te krijgen, dient men eerst een schriftelijk verzoek tot inzage in te dienen.

2. Indien het verzoek tot inzage geaccepteerd wordt, dient de betrokkene (of diens gemachtigde) zich te kunnen legitimeren.

3. De betrokkene krijgt binnen twee weken na het verzoek bericht over de mogelijkheid gegevens in te zien.

4. Een verzoek tot inzage kan door Conduite geweigerd worden indien het verzoek van de betrokkene de bescherming van rechten en plichten van anderen schaadt. 

Artikel 9: Verzoeken door de deelnemer

1. Verzoeken door de deelnemer met betrekking tot het uitoefenen van rechten van cursist kunnen slechts schriftelijk worden ingediend bij Conduite.

2. Alvorens een verzoek in te willigen draagt Conduite zorg voor de vaststelling van de identiteit van de verzoeker. Indien het verzoek wordt gedaan door de wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer is een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging vereist.